Monday, November 12, 2018

Hydrogen Star Formation in M8: The Lagoon Nebula - [1844x1270]


https://go.nasa.gov/2DATrjw via /r/spaceporn http://bit.ly/2RSyvb7