Saturday, October 20, 2018

Halo of the Cat's Eye [1400 x 1329]


https://go.nasa.gov/2yq3T9C via /r/spaceporn http://bit.ly/2yTM4iK